Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN NETWERKEN.NL

ARTIKEL 1.

BEGRIPSBEPALINGEN

Algemene Voorwaarden:

de Algemene Voorwaarden van Netwerken.nl BV

Incompany-trainingen:

trainingen die op verzoek van en in overeenstemming met de opdrachtgever worden

Samengesteld. De Incompany-trainingen zijn alleen toegankelijk voor personen die op verzoek van

de opdrachtgever zijn uitgenodigd deel te nemen.

Maatwerk Training:

een eenmalige opdracht van een opdrachtgever voor een specifiek product, waaronder maar niet

beperkt een Incompany-training (en).

Netwerken.nl:

Netwerken.nl BV, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 32122036.

Offerte:

een aanbieding van Netwerken.nl aan een potentiële Opdrachtgever.

Open bijeenkomsten:

bijeenkomsten die toegankelijk zijn voor elke opdrachtgever die zich hiervoor inschrijft en waar

deur Netwerken.nl Producten worden aangeboden.

opdracht:

de tussen Opdrachtgever en Netwerken.nl gemaakte afspraken, welke zijn opgenomen in de

Overeenkomst.

opdrachtgever:

Elke natuurlijke persoon en / of rechtspersoon die van Netwerken.nl Producten afnemen.

Opdrachtbevestiging:

het deel van het Overeenkomst waarin de specifieke afspraken met betrekking tot de deur

Netwerken.nl te leveren Producten zijn opgenomen, waaronder in elk geval; de prijs per product, de

totaalprijs en het betalingsschema alsmede eventuele afwijkingen van de

Open training:

een op regelmatige basis door Netwerken.nl aangeboden Product met name bedoelt voor individu

Opdrachtgevers.

Overeenkomst:

de tussen Netwerken.nl en Opdrachtgever gesloten overeenkomst, waar de Algemene Voorwaarden

van toepassing op zijn.

Partijen:

Netwerken.nl en Opdrachtgever.

Artikel:

de deur Netwerken.nl aan Opdrachtgever aangeboden producten, onder meer maar daarvoor niet

beperkte lezingen, workshops, seminars, congressen en / of presentaties, als een

Opdrachtgever (s) die zich laten adviseren, trainen en coachen door Netwerken.nl.

Vergoeding (en):

de deur Opdrachtgever aan Netwerken.nl verschuldigde vergoedingen voor de geleverde

Producten.

ARTIKEL 2.

TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes en

(order) bevestigingen van Netwerken.nl, en alle met of door Netwerken.nl gesloten

Overeenkomsten en / of de (manier van) totstandkoming en / of uitvoering ervan, met

betrekking tot de deur Netwerken.nl aangeboden Producten.

2.2 Alle Offertes en andere uitingen van Netwerken.nl zijn vrijblijvend, tenzij door

Netwerken.nl schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtgever staat in voor

de juistheid en volledigheid van de deur of op naam hem aan Netwerken.nl opgegeven

informatie, maten, eisen, specificaties van de prestatie en andere gegevens en / of

Informatie waarop Netwerken.nl zijn Offerte baseert.

2.3 Deze Algemene Voorwaarden gelden ook tegenover opdrachtgever voor eventuele

derden die Netwerken.nl inschakelt voor de uitvoering van de Opdracht (en).

2.4 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden en / of andere voorwaarden van de

Opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Afwijkingen van de Algemene

Voorwaarden kunnen uitsluitend betrekking hebben op Netwerken.nl gelden als dergelijke

afwijkingen vooraf en schriftelijk door Netwerken.nl zijn aanvaard.

2.5 Deze Algemene Voorwaarden worden als bestendige gebruikelijke voorwaarden van

Netwerken.nl geacht van toepassing te zijn verklaard op (toekomstige) vervolg-, en / of

Aanvullende Offertes en (toekomstige) Overeenkomsten.

2.6 Indien één van meer afzonderlijke bepalingen in deze Algemene Voorwaarden of in de

Overeenkomst tussen Netwerken.nl en Opdrachtgever ongeldig blijken te zijn, dan tast

dit niet de geldigheid van overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden aan, noch

die van de Overeenkomst zelf waarvan de Algemene Voorwaarden deel uitmaken.

Partijen zullen de betreffende bepaling (en) vervangen door een of meer nieuwe

bepalingen, waarvan de strekking zoveel mogelijk overeenkomt met de oorspronkelijke

bepaling (en) en / of de totstandkoming en / of uitvoering ervan.

ARTIKEL 3.

PRIJS EN BETALING

3.1 De verschuldigde Vergoedingen en de betalingsvoorwaarden worden opgenomen in de

Opdrachtbevestiging. In de Opdrachtbevestiging worden ook de kosten verbonden

aan de Opdracht vermeld, alsmede welke deel van de kosten bij de Vergoedingen zijn

Inbegrepen.

3.2 Tenzij anders overeengekomen zijn alle in een Offerte en / of een Opdrachtbevestiging

vermelde prijzen exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege zijn of

worden opgelegd.

3.3 Netwerken.nl brengt de door de Opdrachtgever verschuldigde Vergoeding (en) in

rekening door middel van een factuur.

3.4 Betaling vindt plaats volgens de op de factuur vermelde betaalvoorwaarden, maar uiterlijk

zeven (7) werkdagen voor aanvang van een Open training en / of maatwerk training.

3.5 Netwerken.nl is gerechtigd bedragen die zij van Opdrachtgever te vorderen heeft te

verrekenen met bedragen die Netwerken.nl verschuldigd is aan Opdrachtgever of een

eventuele betalingsverplichting op te schorten indien opdrachtgever tekort is geschoten

in de nakoming van de Overeenkomst.

3.6 Bij overschrijding van de betalingstermijn is Opdrachtgever zonder enige aanmaning of

ingebrekestelling over het verschuldigde bedrag de wettelijk toegestane rente

verschuldigd.

3.7 Indien Opdrachtgever nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Netwerken.nl de

vordering uit handen geven, in welk geval Opdrachtgever naast het dan verschuldigde

totale bedrag ook gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en

buitengerechtelijke kosten.

3.8 Netwerken.nl kan niet worden gehouden door druk-, zet- of typefouten en / of deur

technische storingen aantoonbaar abusievelijk foutief in promotiele uitingen en / of

Offerte's vermelde (hoogte van) Vergoeding (en), data en / of andere informatie.

3.9 Netwerken.nl is gerechtigd schriftelijk op een termijn van ten minste drie maanden de in

de Opdrachtbevestiging opgenomen Vergoedingen aan te passen. Indien Opdrachtgever

niet akkoord wenst te gaan met een dergelijke aanpassing, is opdrachtgever gerechtigd

binnen dertig (30) dagen na kennisgeving van de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen

tegen de datum waarop de aanpassing in werking zou treden. Opdrachtgever komt

zodanig recht tot opzegging echter niet toe indien tussen partijen is overeengekomen dat

de geldende Vergoedingen worden aangepast met inachtneming van een tussenpartijen

overeengekomen index van andere maatstaf.

ARTIKEL 4.

TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

4.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdracht door Netwerken.nl

deur middel van een Opdrachtbevestiging schriftelijk (per e-mail is voldoende) aan

Opdrachtgever wordt bevestigd, dan wel door schriftelijke aanvaarding (per e-mail is

voldoende) deur Opdrachtgever aan Netwerken.nl van de Offerte ('s).

4.2 Het feitelijk beginnen door Partijen met de uitvoering van het Overeenkomst geldt als

aanvaarding deur Opdrachtgever van de Overeenkomst inclusief deze Algemene

Voorwaarden.

4.3 De Opdrachtbevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.

ARTIKEL 5.

UITVOERING VAN DE OPDRACHT

5.1 Netwerken.nl zal zich inzetten voor de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en

overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Opdrachtgever accepteert

dat de aard van de Producten ertoe leidt dat hij geen individueel resultaat kan hebben

en mag verwachten. Netwerken.nl verleent uitdrukkelijk geen garanties voor het behalen

Van de deur Opdrachtgever met de Opdracht beoogde (individuele) doelen.

5.2 Netwerken.nl bepaalt de wijze waarop en door welke persoon en / of personen de

verleend Opdracht uitgevoerd wordt. Indien Opdrachtgever een derde (n) bij de

uitvoering van de Opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na

instemming van Netwerken.nl.

5.3 Indien tijdens de uitvoering van de Opdracht blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het

noodzakelijk is om de werkzaamheden te wijzigen en / of aan te vullen, zullen

Partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

5.4 Indien Partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd en / of aangevuld,

kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering van de opdracht daardoor worden

beinvloed. Netwerken.nl zal Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen

Stellen.

5.5 Indien de wijziging of aanvulling op het Overeenkomst financieel en / of kwalitatief

consequenties heeft, zal de Netwerken.nl de opdrachtgever hierover van tevoren

inlichten en ontmoette de opdrachtgever in overleg gaan. Eventuele meer- of minderkosten, die

wijziging van de opdracht tot gevolg hebben, komen ten laste of ten gunste van de

Opdrachtgever en worden vergoed volgens de overeengekomen tarieven en bij gebreke

daarvan volgens de gebruikelijke tarieven van Netwerken.nl.

ARTIKEL 6.

LOCATIE

6.1 Netwerken.nl verzorgt voor een Open Training de locatie en tenzij uitdrukkelijk anders

overeengekomen komen de kosten van deze locatie voor rekening van Netwerken.nl.

6.2 De Opdrachtgever bepaalt de locatie voor een Maatwerk Training. Netwerken.nl kan

indien gewenst adviseren en / of bemiddeling verlenen. Tenzij uitdrukkelijk anders

overeengekomen komen de kosten voor deze locatie voor rekening van opdrachtgever.

6.3 In geval Opdrachtgever van een Maatwerk Training kiest voor een locatie buiten

Nederland zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, de reis- en verblijfkosten en

kosten voor verzekeringen voor trainer (s) en overnachtende deelnemers voor

Opdrachtgever.

6.4 In het geval kies Opdrachtgever voor een meerdaagse Maatwerk Training en trainer (s)

en deelnemers daardoor op locatie overnachten, zijn tenzij uitdrukkelijk anders

overeengekomen de kosten voor logies / ontbijt, voor rekening van opdrachtgever.

6.5 Netwerken.nl heeft het recht de door opdrachtgever gewenste locatie zonder opgave

van redenen te weigeren.

ARTIKEL 7.

Vervanging

7.1 Vervanging van een Opdrachtgever is bij een Open Trainingen in principe mogelijk, maar

Wordt alleen toegestaan ​​na schriftelijke toestemming van Netwerken.nl.

7.2 In geval van Maatwerk Training wordt vervanging van Opdrachtgever alleen in

uitzonderingsgevallen toegestaan ​​en uitsluitend na schriftelijke goedkeuring van

Netwerken.nl.

7.3 Netwerken.nl heeft de recht uitvoerende trainer (s) aan een Opdracht te vervangen.

ARTIKEL 8.

ANNULERING VAN VERSCHUIVING DOOR OPDRACHTGEVER

8.1 Opdrachtgever heeft per opdracht éénmalig het recht de deelname aan en / of de

Opdracht voor een Open Training en / of een Maatwerk Training te annuleren en / of te

verschuiven. Kosteloze annulering en / of schuifdeur Opdrachtgever kan tot zeven

(7) weken voor aanvang van de Open Training en / of Maatwerk Training en dient te

geschieden middels het verzenden aan Netwerken.nl van een aangetekende brief.

8.2 Indien Opdrachtgever meer dan eenmaal per opdracht en / of later dan zeven (7) weken

voor aanvang van Open Training en / of Maatwerk Training deze annuleert en / of deze

wenst te verschuiven, dan is Opdrachtgever de gehele Vergoeding voor de Open

Training en / of Maatwerk Training aan Netwerken.nl verschuldigd. Netwerken.nl kan niet

Wordt verplicht om het doorschuiven van de Open Training en / of Maatwerk Training te

Accepteren.

ARTIKEL 9.

ANNULERING VAN VERSCHUIVING DOOR NETWERKEN.NL

9.1 Netwerken.nl heeft het recht zonder opgave van redenen het aanbieden van het

Product (en) te annuleren, te verschuiven van deelname van een Opdrachtgever dan wel

de door opdrachtgever aangewezen deelnemer te weigeren, in welke gevallen de

Opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledig aan Netwerken.nl voor het

Geannuleerde Product (en) betaalde Vergoeding. Opdrachtgever heeft in dat geval geen

recht op aanvullende vergoeding van schade, kosten of rente.

ARTIKEL 10.

INTELLECTUELE EIGENDOM

10.1 Alle rechten van intellectuele eigendom in hun meest volledige omvang op het

Product, alsmede alle toekomstige (individuele) aanvullingen, aanpassingen en / of

uitbreidingen daarvan blijven uitsluitend bij Netwerken.nl (hierna: "Intellectuele

Eigendomsrechten”). Deze Overeenkomst beoogt op geen enkele wijze een

overdracht en Netwerken.nl is en blijft volledig en exclusief rechthebbende ten aanzien

van deze rechten. Dit betekent dat geen enkele andere partij dan Netwerken.nl

wereldwijd kan beschikken over de intellectuele eigendomsrechten. Onderrechten van

intellectuele eigendom wordt onder meer maar niet uitsluitend verstaan ​​alle wereldwijde

auteursrechten, naburige rechten, persoonlijkheidsrechten, merkrechten, modelrechten,

databankrechten, handelsnaamrechten, domeinnaamrechten en (aanspraken op)

octrooirechten die op de ideeën rusten, (ontwerp) tekeningen, (3-D) ontwerpen, ontwerpen,

(computer) animaties of uitwerkingen, computerprogramma's (software),

bronbestanden (broncode (s), communicatie-uitingen, en alle andere voor intellectuele

eigendom in aanmerking komende voorwerpen en producten voor zover deze betrekking

heb op het product. Partijen scharen bedrijfsspecifieke know how van Netwerken.nl

ook onder de reikwijdte van Intellectuele Eigendomsrechten zoals in deze

Overeenkomst geformuleerd.

10.2 Alle door de Netwerken.nl aan Opdrachtgever verstrekte stukken zoals onder meer

rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend

bestemd om door de opdrachtgever ten behoeve van de uitvoering van de opdracht en

mogen niet door hem zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de

Netwerken.nl worden verveelvoudigd, openbaargemaakt, anders geëxploiteerd en / of

aan derde (n) worden verstrekt.

10.3 Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en materiaal, welke Netwerken.nl nodig heeft

heeft voor het goede uitvoeren van de verstrekte opdracht, tijdig aan Netwerken.nl ter

beschikking te stellen.

10.4 Netwerken.nl is niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever, van welke aard

ook, doordat Netwerken.nl is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekt onjuiste

en / of onvolledige gegevens en / of materiaal.

10.5 Opdrachtgever garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen

beschikbaarstelling aan Netwerken.nl van voor het Product (en) bestemd materiaal

(beeldmateriaal, tekst, muziek, domeinnamen, logo's, hyperlinks, enz.), databestanden van

andere materialen, waaronder ontwerpmateriaal, met het doel van gebruik, bewerking,

installatie van incorporatie (bijv.) in het product. Opdrachtgever vrijwaart Netwerken.nl

tegen elke aanspraak van een derde (n) die gebaseerd is op de bewering dat zodanig

beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op

enig recht van die derde (n). Opdrachtgever vrijwaart Netwerken.nl voor alle schade en / of

(juridische) kosten die het gevolg zijn van de beweerde aanspraken van die derde (n).

ARTIKEL 11.

Geheimhouding

11.1 Partijen erkennen het strikt vertrouwelijke karakter van de inhoud van de

Overeenkomst en van alle informatie die hen bekend wordt in het kader van de

uitvoering van de Overeenkomst, zoals maar niet uitsluitend informatie betreffende de

organisatie, bedrijfsvoering, financiële en technische zaken, inhoud, oorsprong en

bestemming van de opdracht.

11.2 Partijen zullen die informatie op geen enkele wijze bekend maken aan derden en

leggen deze geheimhoudingsverplichting op aan en zijn verantwoordelijk voor de

naleving daarvan door hun trainers, werknemers en derden die in alle opzichten zijn

betrokken bij hun activiteiten van de uitvoering van de opdracht.

11.3 Deze verplichting geldt zowel tijdens de looptijd van dit Overeenkomst, als na

afloop daarvan.

11.4 De in dit artikel genoemde verplichting tot geheimhouding geldt ook ten aanzien van

eventuele tussen Partijen ontstane geschillen.

ARTIKEL 12.

OVERMACHT

12.1 Geen van de Partijen is gehouden tot nakoming van enige verplichting indien zij

daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.

12.2 Van overmacht aan de zijde van Netwerken.nl is sprake als een externe

omstandigheden die Netwerken.nl verhinderden de Overeenkomst na te komen en zij aldus

gerechtigd is de uitvoering van het Overeenkomst op te schorten en Netwerken.nl

derhalve niet langer kan worden gehouden aan zijn verplichtingen te voldoen.

12.3 Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of

rente.

12.4 Als een overmacht situatie zoals genoemd in lid 2 zal onder andere maar niet

uitsluitend gelden: oorlog; oorlogsgevaar; mobilisatie; oproer; staat van beleg;

werkstakingen; prik- of punctualities and exclusion; merk en wateroverlast; ongeval van

niet beschikbaar zijn van personeel; uitval van elektriciteitsvoorziening; storingen van het

internet- en in het computernetwerk, van telecommunicatie infrastructuur; Storende

wettelijke bepalingen die maken dat Netwerken.nl zijn Product (en) niet meer geheel of

gedeeltelijk kan leveren; gebrekkigheid van zaken, apparatuur, software en digitale

infrastructuur van derden waarvan de gebruik noodzakelijk is voor de te leveren

Product (en); tekortkoming van toeleveranciers van Netwerken.nl of van andere derden,

zoals bijvoorbeeld internet providers en telecom operators, van wie diensten

Netwerken.nl is afhankelijk van de uitvoering van zijn verplichtingen; en deur

Netwerken.nl onvoorziene problemen.

12.5 Indien sprake is van een overmacht situatie zijn Partijen bevoegd de Overeenkomst

voor het niet uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring na veertien (14)

dagen, van zodra vaststaat dat deze langer dan veertien (14) dagen zullen duren, te

ontbinden.

12.6 Indien Netwerken.nl bij het intreden van de overmacht situatie al gedeeltelijk aan zijn

verplichtingen voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kunnen voldoen, is

hij gerechtigd het reeds uitgevoerde of uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren

en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke

Overeenkomst.

ARTIKEL 13.

Klachten

13.1 Klachten met betrekking tot de uitvoering van de opdracht door Netwerken.nl dienen

binnen dertig (30) dagen nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd schriftelijk aan

Netwerken.nl kan worden gemaakt, dan wel binnen dertig (30) dagen na ontdekking

van het gebrek als opdrachtgever blijkt dat hij het gebrek in redelijkheid niet eerder

kon ontdekken.

13.2 Indien Netwerken.nl een klacht heeft gemaakt, zal Netwerken.nl aan de klager een

passende oplossing bieden.

ARTIKEL 14.

LOOPTIJD, SCHORTING EN BEËINDIGING

14.1 De Overeenkomst wordt aangegaan tot het moment dat Netwerken.nl de Opdracht

heeft volbracht.

14.2 Naast de in artikel 9 opgenomen mogelijkheid, kan indien een Overeenkomst welke

naar zijn aard en inhoud niet door voltooiing eindigt voor onbepaalde tijd is

aangegaan, deze door alle partijen na goede overleg en onder opgave van redenen

schriftelijk met inachtneming van een opzegtermijn van een (1) maand zonder

rechterlijke tussenkomst tegen het einde van elke maand te beëindigen middels

aangetekende brief aan de wederpartij. Partijen zullen wegens opzegging op dit in dit lid

bedoelde wijze nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

14.3 Ieder der Partijen is gerechtigd deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder

rechterlijke tussenkomst te beëindigen middels aangetekende brief aan de wederpartij,

indien de wederpartij toerekenbaar in gebreke blijft met de (tijdige) nakoming van (een

van) de verplichtingen uit deze Overeenkomst en deze verplichting niet binnen een

redelijke termijn van vijf (5) werkdagen na schriftelijk daartoe te zijn aangemaand, om

binnen die termijn alsnog aan de verplichting te voldoen, de verplichting (en) nakomt. In

geval de ingebrekestelling niet de nakoming door de wederpartij als gevolg heeft, is de

andere partij gerechtigd nakoming of schadevergoeding te vorderen.

14.4 Deze Overeenkomst wordt geacht van rechtswege te zijn ontbonden, zonder

tussenkomst van de rechter, indien door een der partijen of derden (voorlopig)

surséance van betaling wordt aangevraagd of verkregen, faillissement wordt

aangevraagd en / of een der Partijen in staat van faillissement wordt verklaard en / of een

der Partijen al dan niet vrijwillig tot liquidatie van de (huidige) onderneming overgaat.

14.5 Naast de mogelijkheid opgenomen in artikel 9, is Netwerken.nl ook gerechtigd

deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst en zonder

ontstaan ​​van enige aansprakelijkheid voor schade en onverminderd het recht van

Netwerken.nl op vergoeding van schade en gederfde winst, middels aangetekende brief

aan de opdrachtgever te beëindigen, indien opdrachtgever:

- een natuurlijk persoon is, ingeval van onderbewindstelling, ondercuratelestelling of

overlijden van opdrachtgever; nl

- Door het handelen van nalaten schade aan de reputatie van het merk (Netwerken.nl)

Van Netwerken.nl wordt van driegt te worden toegewezen.

14.6Indien de Overeenkomst wordt beëindigd op basis van omstandigheden zoals genoemd

in leden 4 en 5 zullen de reeds door Netwerken.nl geleverde Producten en de daarmee

samenhangende verplichting (en) van Opdrachtgever tot betaling van Vergoedingen

geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij Opdrachtgever bewijst dat Netwerken.nl

Ten aanzien van de Producten in verzuim is. Door Opdrachtgever verschuldigde

Vergoedingen zijn dan direct opeisbaar.

14.7Ingeval Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan haar verplichtingen

uit de Overeenkomst, waar onder begrepen tijdige betaling van de Vergoedingen, is

Netwerken.nl gerechtigd zijn verplichtingen uit het Overeenkomst op te schorten en / of

Opdrachtgever te weigeren deel te nemen aan een Open Training en / of Maatwerk

Opleiding zolang de voorgenomen tekortkoming voortduurt, zonder tot enige

schadevergoeding gehouden te zijn. Het voorgaande laat onverlet het recht van

Netwerken.nl om schadevergoeding en / of nakoming te vorderen.

ARTIKEL 15.

PERSOONSGEGEVENS

15.1 Netwerken.nl krijgt mogelijk de beschikking over persoonsgegevens van bij de

Opdracht betrokken personen. Bij de uitvoering van het Overeenkomst zal Netwerken.nl

in opdracht en met instemming van Opdrachtgever deze gedeelten verwerken, waarbij de

(eind) verantwoordelijkheid voor de verwerking staat uitdrukkelijk bij opdrachtgever.

15.2 Partijen zullen de persoonsgegevens niet verwerken voor enig ander doel dan

voldaan in de Overeenkomst overeengekomen en dragen zorg voor de naleving van de

toepasselijke wet- en regelgeving tot bescherming van de persoonsgegevens.

15.3 Daarbij zal Netwerken.nl zich bij het verwerken van persoonsgegevens inzetten om

doeltreffende technische en organisatorische maatregelen te treffen ter voorkoming van

verlies en / of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens.

15.4 In het geval van een datalek die tot een aanzienlijke kans opleidt

nadelige gevolgen voor de bescherming van de persoonsgegevens en / of de persoonlijke

levenssfeer van Opdrachtgever en / of haar werknemers, zal Opdrachtgever daarover

onverwijld informeren. Opdrachtgever beslist vervolgens van hij dit datalek binnen de

wettelijk voorgeschreven termijn meldt aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

15.5 Opdrachtgever zal ervoor zorgen dat elke Opdrachtgever, voor zover nodig,

toestemming heeft verleend voor het verstrekken van persoonsgegevens aan

Netwerken.nl ten behoeve van het uitvoeren van de opdracht.

15.6 Opdrachtgever vrijwaart Netwerken.nl en alle door haar ingeschakelde derde (n)

tegen alle aanspraken en claims die verband houden met het niet of niet juist naleven

van de meldingsplicht aan de Autoriteit Persoonsgegevens, dan wel voor het gebruik en

de opdracht tot verwerking van persoonsgegevens in het kader van de Overeenkomst.

ARTIKEL 16.

Aansprakelijkheid / vrijwaring

16.1 Netwerken.nl zal zijn werkzaamheden naar beste verrichten en daarbij de

zorgvuldigheid in acht nemen die kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt

doordat Opdrachtgever hem onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is

Netwerken.nl voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.

16.2 Tenzij anders bepaald ontstaat aansprakelijkheid van Netwerken.nl wegens

toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst alleen indien

Opdrachtgever Netwerken.nl heeft schriftelijk in gebreke gesteld, waarbij een redelijke

Termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld en Netwerken.nl ook na die

Termijn toerekenbaar blijft kort in de nakoming van zijn verplichtingen.

16.3 Voorwaarde voor het ontstaan ​​van enig recht op schadevergoeding is steeds dat

Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na de opkomst daarvan schriftelijk bij

Netwerken.nl meldt, doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen na opdrachtgever met de

schade bekend is geworden en / of redelijkerwijs bekend had moeten worden.

16.4 Netwerken.nl heeft ten alle tijden het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade

Van Opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken door herstel van verbetering van

Het gebrekkige Product (en).

16.5 Netwerken.nl is nimmer gehouden tot vergoeding van indirecte schade van

Opdrachtgever, waaronder begrepen maar niet beperkt tot stagnatie in de geregelde

gang van zaken in de onderneming van Opdrachtgever, welke het gevolg is van of op

andere wijze verband houdt met, een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door

Netwerken.nl, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, verminking of

verlies van data en verlies van gegevens is uitdrukkelijk uitgesloten. De totale

aansprakelijkheid van Netwerken.nl jegens Opdrachtgever, uit welke hoofde dan ook, is

beperkt tot een vergoeding van directe schade.

16.6 Indien Netwerk.nl evenwel aansprakelijk is voor het eventueel niet of niet juist

uitvoeren van Opdracht (en), is deze aansprakelijkheid beperkt tot de directe schade en

tot een zodanig (maximum) bedrag als in een redelijke verhouding staat tot, maar niet

overschrijdende, het bedrag waarvoor de Opdracht, respectievelijk niet of niet juist is

uitgevoerde gedeelte van de Opdracht is aangenomen. In het geval de Opdracht een

Overeenkomst voor onbepaalde tijd is, betreft de maximale vergoeding het

factuurbedrag over een periode van maximaal drie (3) maanden. Netwerken.nl zal

nimmer gehouden zijn tot het uitkeren van een bedrag dat hoger is dan hetgeen haar

aansprakelijkheidsverzekering dekt, zijnde een bedrag van maximaal € 12.000, -.

16.7 De in deze artikel genoemde beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden

niet als en voor zover de schade een gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid

van Netwerken.nl of van een tot de bedrijfsleiding van Netwerken.nl behorende persoon.

16.8 Opdrachtgever vrijwaart Netwerken.nl voor alle schade en / of (juridische) kosten -

waaronder maar niet uitsluitend aanspraken van Opdrachtgever - die het gevolg zijn van

een toerekenbare tekortkoming dan wel een objectieve maatstaf vaststaande

onrechtmatige handeling van opdrachtgever.

ARTIKEL 17.

SLOTBEPALINGEN

17.1 Ieder der Partijen is zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de andere

Partij niet gerechtigd haar rechten en verplichtingen geheel of gedeeltelijk over te dragen

aan derden.

17.2 Als er sprake is van strijdigheid van bepalingen tussen deze Algemene Voorwaarden

en de aanvaarde Offerte, Opdrachtbevestiging dan geldt op het bepaalde in de

Offerte of Opdrachtbevestiging.

17.3 Op de Overeenkomst en alle eventuele aanvullingen is Nederlands recht van

toepassing en alle geschillen die uit het Overeenkomst zouden voortvloeien, zullen

uitsluitend worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te

Amsterdam.